Term Of Service

شرایط و قوانین استفاده از سرویس

قوانین و شرایط عمومی

شرایط عمومی قرارداد و استفاده از سرویس

 • ورود اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم توسط کاربر در زمان ثبت نام و یا درخواست سرویس به منزله تایید اطلاعات توسط کاربر بوده و کاربر مسئول سرویس های خریداری شده میباشد.
 • کاربر با ثبت نام و یا خریداری سرویس تایید می نماید که تمامی قوانین و مقررارت BergServer را قبول کرده است.
 • خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. تیم بِرگ سرور حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. تیم بِرگ سرور حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.
 • مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و نماینده خریدار هریک متضامنا می باشد.
 • آدرس ایمیل خریدارکه در پرتال کاربران ثبت گردیده است، بعنوان وسیله ارتباطی تیم بِرگ سرور با وی محسوب می گردد.
 • کلیه مکاتبات تیم بِرگ سرور با خریدار از طریق ایمیل خریدار صورت خواهد گرفت و ارسال ایمیل بمنزله ابلاغ به خریدار تلقی می گردد و اثبات عدم ابلاغ به عهده خریدار می باشد.ضمنا وسیله ارتباطی خریدار با تیم بِرگ سرور ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری و یا ارسال نامه توسط پست پیشتاز و اخذ رسید به نشانی تیم بِرگ سرور خواهد بود.چنانچه نشانی ایمیل خریدار و یا سایر اطلاعات وی در پرتال تغییر نماید وی ملزم به تصحیح آن طی مدت 48ساعت از تغییر خواهد بود.در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بعهده خریدار می باشد و خریدار نمی تواند درصورت تغییر نشانی ایمیل و عدم اطلاع آن به تیم بِرگ سرور مدعی عدم ابلاغ اخطارهای تیم بِرگ سرور باشد.
 • طرفین موظفندکلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند. مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی این اطلاعات قابل ارائه خواهد بود.
 • هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین کاربر و تیم بِرگ سرور نمی باشد.

تغییرات در سرویس

 • چنانچه خریدار در هر زمان بخواهد سرویس خود را ارتقا دهد درصورت موافقت تیم بِرگ سرور مبلغ پرداختی بابت سرویس فعلی نسبت به زمان باقی مانده محاسبه و با پرداخت مابه التفاوت مبلغ زمان باقی مانده و نرخ سرویس بهتر سرویس فعلی به سرویس جدید ارتقاء می یابد،لیکن امکان تغییر سرویس به سرویس پایین تر صرفا بدون بازگشت هرگونه مبلغی امکان پذیر خواهدبود.
 • چنانچه درراستای ارائه خدمات تیم بِرگ سرور به خریدار نیاز به کارشناسی یا نیروی فنی باشد که جزء خدمات تیم بِرگ سرور محسوب نمی گردد ارائه خدمات مذکور منوط به پرداخت هزینه آن طبق تعرفه روز می باشد. ملاک تغییرات تعرفه سایت تیم بِرگ سرور می باشد.
 • تغییرات فنی : تیم بِرگ سرور حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد تیم بِرگ سرور موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت تیم بِرگ سرور، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.
  هرگاه به دلیل موارد ضروری، تیم بِرگ سرور امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناخریدار به تیم بِرگ سرور وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.
 • تغییرات مالکیت : تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا وکیل قانونی وی با حدود اختیارات لازم انجام میگردد. تغییرات پس از ارائه مدارک هویتی اعمال خواهد شد.

تحویل سرویس و یا خدمات

 • پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.
 • خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر 2 روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش تیم بِرگ سرور اعلام نماید.
 • در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، تیم بِرگ سرور مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2برابر خواهد بود.
 • چنانچه خریدار اقدام به خرید سرویس نماید، لیکن تا مدت یک ماه از تاریخ سرویس خریداری شده خدمات دائر نگردد خریدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد ظرف مدت 45 روز از تاریخ خرید سرویس اقدام نماید. در صورت انقضای مدت مذکور خریدار حق فسخ معامله را نخواهد داشت و ابتدای ارائه خدمات از تاریخ دائری سرویس محسوب می گردد.
 • تیم بِرگ سرور مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
 • حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای تیم بِرگ سرور که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات یک ماه می باشد.
 • تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تحویل به تیم بِرگ سرور اعلام نموده و تیم بِرگ سرور موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت تیم بِرگ سرور صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در سفارش می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

امنیت

 • تیم بِرگ سرور مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.
 • تیم بِرگ سرور مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.
 • تیم بِرگ سرور مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

فعالیت های غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. تیم بِرگ سرور تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. تیم بِرگ سرور حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که تیم بِرگ سرور از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها تیم بِرگ سرور بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین تیم بِرگ سرور در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. تیم بِرگ سرور هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به تیم بِرگ سرور خواهد بود. قسمتی از تخلفات عبارتند از :

 • استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
 • نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .
 • ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد
 • خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.
 • استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگر شرکتها و سایر خریداران گردد.
 • وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری
 • ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش RBL و یا بررسی تیم فنی بِرگ سرور می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.
 • ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر 1000 ایمیل در روز و 50 ایمیل در 10 دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیلها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد).
 • گزارش فنی تیم بِرگ سرور و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون تیم بِرگ سرور.
 • عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
 • انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات تیم بِرگ سرور به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
 • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
 • راه اندازی mail server Open relay.
 • انجام فعالیت IRC
 • فعال سازی Recursion برای DNS سرور
 • عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
 • مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه

در صورت بروز چنين مسائلي تیم بِرگ سرور حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز .
 • استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
 • استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 • سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
 • سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
 • استفاده از سرویس های تیم بِرگ سرور برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

رفع مسئولیت:

 • مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از تیم بِرگ سرور تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.
 • در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی و معنوی کلی وجزئی وارد بر تیم بِرگ سرور در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
 • تیم بِرگ سرور برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوا یا عمل مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
 • خریدار موظف است که کلیه مقررات، شرایط و ضوابط تیم بِرگ سرور و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، تیم بِرگ سرور حق تعلیق سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت وارده از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر تیم بِرگ سرور می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
 • خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران تیم بِرگ سرور احترام بگذارند. تیم بِرگ سرور حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریدارانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 • به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی تیم بِرگ سرور خواهد بود.
 • کلیه مسئولیت عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و تیم بِرگ سرور تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.


خدمات سرور اختصاصی

اجاره سرور اختصاصی و سرور مجازی

 • خریدار موظف است در صورت بروز مشکل نرم افزاری مورد را به بخش پشتیبانی تیم بِرگ سرور اطلاع داده و تیم بِرگ سرور پس از دریافت هزینه های مربوطه جهت رفع مشکل اقدام نماید
 • مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، تیم بِرگ سرور می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب ایجاد حق مالکیت نسبت به عین (یا منافعی فراتر از قرارداد اجاره)برای خریدار نمی گردد.
 • در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی تیم بِرگ سرور بوده و تیم بِرگ سرور پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.

شرایط نگهداری اطلاعات

 • به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست نسخه پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای تیم بِرگ سرور نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و تیم بِرگ سرور در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 • مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی و سرور مجازی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و تیم بِرگ سرور در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 • تیم بِرگ سرور تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.


خدمات مدیریت سرور

قوانین مربوط به سرویس مدیریت سرور

 • این سرویس فعلا رایگان میباشد اما بِرگ سرور در هر زمان که نیاز باشد میتواند سرویس مدیریت سرور را از حالت رایگان خارج نماید.
 • دسترسی روت سرور های تحت مدیریت بِرگ سرور به کاربر ارسال نخواهد شد. در صورت تمایل کاربر و خارج شدن سرور از حالت سرویس مدیریت دسترسی های لازم به کاربر ارسال میشود.
 • پس از لغو سرویس مدیریت سرور دیگر امکان مدیریت مجدد سرور توسط تیم بِرگ سرور وجود نخواهد داشت و برای این مورد کاربر باید مجددا سرور تهیه نماید.

پذیرش قوانین

قبول شرایط و قوانین بِرگ سرور | BergServer

با پرداخت مبلغ سفارش و یا عضویت در سایت تیم بِرگ سرور، خریدار مقررات ،شرایط و ضوابط تیم بِرگ سرور را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.