هاست لینوکس

پلن اول

مشخصات

 • 100 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
پلن دوم

مشخصات

 • 200 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
پلن سوم

مشخصات

 • 500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
پلن چهارم

مشخصات

 • نامحدود فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
پلن پنجم

مشخصات

 • نامحدود فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه